𝑆 𝐴 𝑁 𝐢 𝑇 𝐼 𝐹 𝐼 𝐢 𝐴 𝑇 𝐼 𝑂 𝑁

𝐹𝐴𝑆𝑇𝐼𝑁𝐺 & 𝐢𝐿𝐸𝐴𝑁𝑆𝐼𝑁𝐺

π™Έπš πšŠπš—πš’ 𝚘𝚏 𝚒𝚘𝚞 πš‘πšŠπšŸπšŽ πšπš˜πš—πšŽ πšπš‘πš›πš˜πšžπšπš‘ πšŠπš—πš’ πšœπšŽπšŠπšœπš˜πš— 𝚘𝚏 πš’πš—πšπšŽπš—πšœπšŽ πš’πš—πš—πšŽπš› πš‘πšŽπšŠπš•πš’πš—πš, πšπš›πšŠπšžπš–πšŠ πš πš˜πš›πš” πš˜πš› πšπš‘πšŽπš›πšŠπš™πš’, 𝙸 πš πšŠπš—πš 𝚒𝚘𝚞 𝚝𝚘 πšπšŠπš”πšŽ 𝚊 πš–πš˜πš–πšŽπš—πš 𝚝𝚘 πšŠπšŒπš”πš—πš˜πš πš•πšŽπšπšπšŽ πšπš‘πšŽ πšŒπš˜πšžπš›πšŠπšπšŽ πš’πš πšπšŠπš”πšŽπšœ 𝚝𝚘 πšπšŠπš”πšŽ πšπš‘πšŠπš πšœπšπšŽπš™ πšπš˜πš πšŠπš›πšπšœ 𝚊 πš–πš˜πš›πšŽ πš‘πšŽπšŠπš•πšπš‘πš’β€¦

--

--

Visionary. Alchemist. Freedom Fighter. Philanthropist.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store